Prelucrarea datelor cu caracter personal

Destinatari:

–    parteneri contractuali (entitati juridice)

–    reprezentanti legali, împuterniciti sau persoane de contact ai partenerilor contractuali

Stimată doamnă /Stimate domn,

SC COMFOREX IMPEX SRL SRL (denumita  in continuare  „COMFOREX”),  persoana  juridică  română,  cu sediul social în Constanta, str. Intrarea Retezat, Nr. 33, judetul Constanta, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J13/901/1998, cod unic de înregistrare 10294531, atribut fiscal „RO,” reprezentată legal de către asociat şi administrator – Gigi Dumbrava Cazan,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal  și  libera  circulație  a  acestor  date  şi abrogarea  Directivei  95/46/CE,  vă  transmitem  acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea  în care prelucrăm datele dumneavoastră  cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@comforex.ro

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

–      executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;

–       conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include și interacțiunile anterioare  semnării  acestuia)  cu entitatea  juridică  în numele  căreia acționați  și pentru  îndeplinirea obligațiilor  noastre  legale  în calitate  de parte contractantă.  Datele  cu caracter personal prelucrate, constau, in principal, in: (i)nume si prenume; (ii) adresa de e-mail; (iii)numar de telefon.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

–      prevenirea,  detectarea  și investigarea  infracțiunilor,  inclusiv  frauda  și spălarea  de  bani  sau

finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

–       în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

–      cooperarea cu autoritățile publice;

–       gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

Totodata,  va facem cunoscut  faptul ca, aveti obligatia  de a asigura  informarea  adecvata  a persoanelor vizate (prepusii entitatii juridice din care faceti parte) in masura in care acestea nu sunt informate in mod direct prin prezenta comunicare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru  a  facilita  desfășurarea  activităților  în  legătură  cu  scopurile  prelucrării  detaliate  anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:

–      alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

–      furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare,

formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

–      orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu

active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

–      consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

–      autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma

reglementărilor aplicabile.

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea  contractului  și  doar cu respectarea prevederilor  legale  în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

–       dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

–       dreptul la rectificare,  care se referă la corectarea,  fără întârzieri nejustificate,  a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

–      dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate

datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea  scopurilor  pentru  care  au  fost  colectate  și  nu  există  alt  temei  juridic  pentru prelucrare, datele  au fost colectate  ilegal sau datele  trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

–      dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați

exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp  în care  se  verifică  dacă  interesele  noastre  legitime  în prelucrarea  datelor cu  caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

–      dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive

legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor,

drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui

drept în instanță;

–       dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

–      dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu

Caracter Personal (ANSPDCP);

–       dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

–       prin poștă, la adresa: Constanta, B-dul I.C. Bratianu, Nr. 205 – Punct de lucru al Comforex – in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR

–      prin e-mail, la adresa: office@comfore.ro

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale)  sau pentru respectarea  obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

COMFOREX IMPEX SRL