Scopul politicii privind protecţia datelor cu caracter personal, obţinute şi deţinute de S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L., este garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice (angajaţi proprii, clienţi, colaboratori, parteneri de afaceri, etc.), prin măsurile şi regulile adoptate pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor prelucrate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, din data de 27.04.2016, privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE:

Principalul domeniu de activitate a S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. îl constituie comerţul cu ridicata al masinilor-uneltelor, activitate al cărei specific necesită interacţionarea personalului angajat cu clienţii, potenţialii clienţi, reprezentanţii, persoane fizice, ai partenerilor şi colaboratorilor. Pe timpul derulării activităţilor, S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. poate colecta, stoca şi prelucra următoarele tipuri de date, astfel: nume şi prenume, C.N.P., adresa de domiciliu, adresa de e- mail, loc de muncă, nr. de telefon, seria şi nr. actului de identitate, seria şi nr. permisului auto, identificator de modul cookie, monitorizare prin geo-localizare (G.P.S.) şi monitorizare prin camere de luat vederi.

Aceste tipuri de date intră în categoria datelor cu caracter personal, ele constituind informaţii prin intermediul cărora, persoanele fizice pot fi identificate.

MODUL ÎN CARE SUNT COLECTATE DATELE ŞI DE CĂTRE CINE:

În cadrul societăţii unt colectate numai datele care sunt strict necesare managementului resurselor umane, managementului activităţii de transport auto, activităţii de marketing şi gestionării relaţiilor comerciale.

Colectarea datelor este efectuată numai de către personalul nominalizat şi instruit în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor cu care intră în contact. Instruirea acestora se execută periodic sau ori de câte ori se consideră necesar, de către responsabilul cu protecţia datelor.

Datele cu caracter personal sunt colectate astfel:

 • prin intermediul serviciului poştal, fax, telefonic sau e-mail, atunci când persoana solicită angajarea în cadrul societăţii noastre;
 • în mod direct, la sediul societăţii noastre, când persoana fizică optează pentru acest lucru, pe timpul derulării procesului de recrutare;
 • prin accesarea site-lui, pentru efectuarea comenzilor în vederea achiziţionării produselor în sistem on-line;
 • în mod direct, telefonic, în vederea includerii persoanei fizice în proiectele de marketing ale societăţii;
 • în mod direct, când datele sunt necesare pentru executarea unei operaţiuni de plată, facturare sau încheiere de contracte;
 • prin intermediul reţelei interne de înregistrare video;
 • prin intermediul aplicaţiei de geo-localizare (GPS).

În ceea ce priveşte angajaţii proprii, S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. colectează numai datele minime, necesare gestionării în condiţii legale, a procedurilor legate de administrarea resurselor umane, a asigurării securităţii bunurilor şi mărfurilor aparţinând societăţii, precum şi a personalului angajat şi, nu în ultimul rând, pentru eficientizarea activităţii.

În scopul informării corecte a persoanei ale cărei date sunt colectate, în momentul obţinerii acestora, operatorul nostru furnizează pe suport de hârtie sau format electronic, următoarele informaţii:

 • identitatea şi datele de contact ale societăţii;
 • scopul în care sunt colectate datele, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
 • durata păstrării datelor colectate;
 • datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor.

PĂSTRAREA DATELOR SI ACCESUL LA ACESTEA:

Pentru asigurarea deplinei securităţi a datelor cu caracter personal deţinute, în cadrul societăţii S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. au fost aplicate măsuri organizatorice adecvate, pentru înţelegerea şi redimensionarea fluxului de informaţii privind aceste date, astfel încât să se reducă la minimum personalul care are acces la acestea.

După prelucrare şi atingerea scopului pentru care au fost colectate, datele se distrug/şterg, stocându-se numai acelea pentru care legislaţia în vigoare impune un anumit termen de păstrare. După îndeplinirea acestui termen, distrugerea se execută în conformitate cu prevederile Legii arhivei nr. 16/1996.

În cadrul societăţii noastre există două moduri de păstrare a datelor colectate: pe suport de hârtie şi în format electronic, accesul la acestea fiind permis numai persoanelor nominalizate în acest sens.

Stocarea şi transferul către autorităţile şi instituţiile publice a datelor deţinute, în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale, se va efectua strict, cu respectarea art. 6, paragraful 1, litera c. din Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European.

SECURITATEA DATELOR:

Pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, prelucrate, S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. a implementat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru atingerea unui nivel superior de securitate şi de eliminare a incidentelor, angajându-ne astfel, să protejăm aceste informaţii imediat ce am intrat în posesia lor.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

Persoanele vizate îşi pot exercita drepturile statuate în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European, art. 15-21, printr-o solicitare scrisă adresată responsabilului cu protecţia datelor.

Aceste drepturi sunt:

 • dreptul de a obţine confirmarea că datele sale sunt prelucrate, iar în caz afirmativ, şi dreptul de a obţine informaţiile stipulate în art. 15, alin.1, lit. a-h, din Regulamentul (EU) nr. 2016/679;
 • dreptul de a obţine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care o privesc (art. 16/Regulamentul (EU) nr. 2016/679 );
 • dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal, care o privesc (art. 17/ Regulamentul (EU) nr. 2016/679 );
 • dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazurile prevăzute la art. 18, alin.1, lit. a-d/ Regulamentul (EU) nr. 2016/679;
 • dreptul de a primi datele solicitate, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator (art. 20/ Regulamentul (EU) nr. 2016/679 );
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (art. 21/ Regulamentul (EU) nr. 2016/679 );
 • dreptul de a solicita retragerea în orice moment, a consimţământului acordat. Retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate până în momentul solicitării (art. 7 (3) / Regulamentul (EU) nr. 2016/679 ).

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR:

Responsabilul cu protecţia datelor, al S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L. , poate fi contactat în orice moment, prin următoarele date de contact:

 • S.C. COMFOREX-IMPEX S.R.L, oraş Constanţa, Bd. I.C Bratianu, nr. 205, judeţul Constanţa, (“ în atenţia responsabilului cu protecţia datelor”);
 • Telefon fix: 0241695120;
 • Mobil: 0743284262;
 • E-mail: office@comforex.ro